Institucionalni dijalog na nacionalnoj i entitetskoj razini praktički i ne postoji jer niti jedna strana nema realnih kapaciteta da vodi dijalog niti pokazuje da u potpunosti razumije značenje i društvenu korist od institucionalnog dijaloga. Ključ uspostave saradnje između vladinog i nevladinog sektora prije svega treba tražiti u podizanju svijesti o značaju tog procesa, izgradnji njihovih kapaciteta za saradnju, te u stvaranju pravnog i institucionalnog okvira za razvoj civilnog društva i dijaloga između vladinog i nevladinog sektora.


 

 

Jedna od značajnih aktivnosti projekta usmjerena je na definiranje odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira koji bi bio poticajan za razvoj civilnog društva. Kako bi ovo bilo moguće, potrebno je uočiti sve objektivne i subjektivne prepreke za uspostavu snažnije institucionalne suradnje između vladinog sektora i organizacija civilnog društva te otvaranje socijalnog i političkog dijaloga na svim razinama u BiH sa ciljem podizanja apsorbcionih kapaciteta. Zato će analiza institucionalnih mehanizama za suradnju vladinog sektora sa civilnim društvom na svim razinama u toku projekta obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

 

  • Analizu postojećih mehanizama, alata i praksi u informiranju građana i organizacija civilnog društva i o mogućnostima učešća u procesu donošenja političkih odluka na svim nivoima vlasti.
  • Analizu postojećeg pravnog okvira za saradnju vladinog sektora sa civilnim društvom
  • Analizu postojećih institucionalnih kapaciteta vladinog sektora za saradnju sa civilnim društvom
  • Ocjenu efekata postojeće suradnje između vladinog i nevladinog sektora
  • Analizu postojeće prakse i standarda uključivanja građana i organizacija civilnog društva u politički dijalog na svim nivoima
  • Analizu postojećih mehanizama, alata i prakse monitoringa, analize i evaluacije efekata javnih politika na svim nivoima
  • Identifikaciju institucionalnih mehanizama koji bi trebali da budu razvijeni u budućem periodu sa ciljem unapređenja suradnje vladinog i nevladinog sektora
  • Analizu pravnog okvira i mehanizama financiranja aktivnosti civilnog društva iz javnih proračuna na svim nivoima u BiH.