Mnogi državni službenici trenutno ne posjeduju vještine i iskustvo potrebno za aktivan angažman sa organizacijama civilnog društva. Neophodno je da državni službenici budu svjesni obavezujućih i neobavezujućih pravnih propisa koji čine okvir za politički dijalog u BiH. Stoga izuzetno važna projektna komponenta je fokusirana na edukaciju državnih službenika, radi stjecanja vještina, znanja i kompetencija kako bi se unaprijedili postojeći ljudski resursi. Sposobnosti i vještine državnih službenika razvijaju se kroz treninge i različite vrste radionica. Ove aktivnosti su bazirane na konkretnim potrebama učesnika/ca sa ciljem kvalitetnije i efikasnije uspostave kapaciteta institucionalnih mehanizama za efikasniji dijalog sa organizacijama civilnog društva.


 

 

Jačanje kapaciteta državnih službenika tokom projekta odvija se u nekoliko segmenata:

 

  • Rad na političkom dijalogu sa obje strane istovremeno

Praksa je pokazala da se najznačajnije poboljšanje na angažmanu OCD-a u političkom dijalogu sa državnim službenicima može  postići kada se nivo svijesti i sposobnosti razvijaju na obje strane istovremeno. Kako bi se to postiglo, projekat implementira treninge i "learning by doing“ inicijative za predstavnike vladinih institucija.

 

  • Učenje kroz rad zasnovano je na konkretnim situacijama gdje državni službenici imaju priliku da primijene svoja znanja u inicijativama za razvoj određenih javnih politika

Edukativne aktivnosti tokom projekta obuhvataju nekoliko tematskih cjelina:

 

  • Provedba jedinstvenih pravila u izradi pravnih propisa na razini BiH
  • Provedba zakona o pristupu informacijama
  • Upravljanje procesom javnih nabavki-provođenje grant sheme
  • Efektivna komunikacija javnih politika
  • Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesu programiranja IPA II