Efektivna komunikacija između svih dionika procesa kreiranja javnih politika jedan je od ključnih elemenata u ovim procesima. Kako bi se intenzivnije uključila u proces donošenja javnih politika, javnost mora biti informirana o svim načinima i mehanizmima uključivanja u procese odlučivanja, ali isto tako sa druge strane državni službenici moraju imati visok nivo razumijevanja značaja uključivanja organizacija civilnog društva u ove procese.


 

Jedan od specifičnih ciljeva projekta CBGI je podrška lokalnom pokretu za usvajanje javnih politika o saradnji sa organizacijama civilnog društva na svim nivoima vlasti u BiH.  Ovaj cilj će biti postignut kroz implementaciju komunikacijske kampanje podizanja svijesti i zagovaranja o važnosti usvajanja javnih politika o saradnji sa civilnim društvom.

Javna informativna kampanja uključuje seriju edukativnih radionica, okruglih stolova, javnih prezentacija, javnih rasprava za donosioce odluka sa ciljem podizanja svijesti o značaju dijaloga civilnog društva i vladinih institucija.

Neke od tematskih cjelina koje obuhvataju edukativne radionice su:

 

  • Značaj participativne demokratije i civilnog društva za demokratski i ekonomski razvoj BiH
  • Uloga civilnog društva u procesu priključenja BiH Evropskoj uniji
  • Mehanizmi uključivanja građana i organizacija civilnog društva u politički dijalog i konsultativni proces
  • Uloga medija u daljem jačanju uticaja građana i organizacija civilnog društva u procesu donošenja javnih politika
  • Financiranje civilnog društva

 

Značajan segment  kampanje podizanja svijesti je kreiranje mogućnosti za državne službenike da primjene nova znanja i iskustva u svakodnevnom radu te metodi „učenja iz iskustva drugih“ što će doprinijeti razmjeni iskustava iz zemalja regiona i EU kao i primjeni primjera pozitivne prakse.

Imajući u vidu ulogu koju mediji imaju u procesima donošenja odluka te omogućavanju javnog učešća u procesima kreiranja javnih politika, jedan dio komunikacijskih aktivnosti je namijenjen i novinarima iz BiH sa ciljem iniciranja javnog dijaloga o načinima i preprekama javnog učešća u procesima kreiranja javnih politika.