Projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ (CBGI), ima za cilj da se usredotoči na razvoj kapaciteta institucija vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i na osposobljavanje državnih službenika da se aktivno i učinkovito uključe u politički dijalog sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

 

Izgradnja kapaciteta se odnosi na daljnje poboljšanje dijaloga predstavnika institucija vlasti u BiH sa građanima i predstavnicima civilnog društva o ključnim pitanjima koja se odnose na razvoj i provedbu javnih politika.

 

Evropska unija (EU) pridaje veliku važnost doprinosu civilnog društva u procesu evropskih integracija. Kao što je naglašeno u Lisabonskom ugovoru, participativna demokratija je fundamentalni demokratski princip EU, te je stoga i dijalog sa predstavnicima civilnog društva krucijalan. Institucije vlasti moraju voditi otvoren, transparentan i redovan dijalog sa predstavnicima civilnog društva, predstavnicima nevladinih organizacija, kao i građanima, a sve u cilju unapređenja javnih politika i zakona, kao i usvajanja inherentnih vrijednosti koje se prenose kroz njihovu percepciju.

 

Dakle, provedbom projekta omogučit će se jačanje sposobnosti države u razvoju institucionalnih mehanizama saradnje sa predstavnicima civilnog društva, a kako bi se institucije vlasti aktivno uključile u dijalog sa predstavnicima civilnog društva.

 

Projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" identificirao je potrebu da se provede niz međusobno povezanih aktivnosti, konstruisanih za jačanje kapaciteta i znanja službenika.

 

Provedba CBGI projekta se fokusira na slijedeće aktivnosti:

• Asistiranje u procesu revizije Sporazuma između Vijeća ministara BiH i civilnog društva;
• Asistiranje institucijama vlasti u BiH u daljnjem razvoju i jačanju institucionalnih mehanizama na saradnju sa predstavnicima civilnog društva;
• Aktivnosti za izgradnju kapaciteta vladinih tijela odgovornih za saradnju sa predstavnicima civilnog društva; i
• Aktivnosti za pružanje tehničke pomoći u provedbi Akcionog plana za provedbu revidiranog sporazuma.

 

Projekat CBGI – Faza II predstavlja nastavak projekta CBGI projekta – Faza I. EU finansira projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicione pomoći i izgradnja institucija. Cilj projekata je jačanje kapaciteta i znanja državnih službenika kako bi se razvila sposobnost vladinih institucija za učinkovito uključivanje u politički dijalog.

 

Za više informacija o tekućim aktivnostima, molimo Vas da posjetite našu Facebook i tweeter.