Pogledajte foto galerije aktivnosti koje su implementirane u okviru projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH".

 


 

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH.

 

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU).

 

Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 


  

Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno EU finasiranog projekta Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI), u Brčkom potpisani sporazumi sa više od 50 nevladinih organizacija sa područja Brčko distrikta koje žele sarađivati sa Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana distrikta Brčko.

 

U ime Brčko distrikta BiH sporazum je potpisao gradonačelnik Brčko distrikta BiH, Siniša Milić, dok su ceremoniji prisustvovali i Vladimir Pandurević u ime EU izaslanstva i Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta.

 

Sprovođenjem sporazuma se očekuju kvalitetni projekti i rješenja, te konačno definisanje pozicije NVO-a u Distriktu. Na ovaj način će one nevladine organizacije koje zaista rade biti prepoznate i nagrađene od Vlade Distrikta BiH.

 

Tekst sporazuma obavezuje Vladu Brčko distrikta BiH da osnuje savjetodavno tijelo koje bi se bavilo nadgledanjem saradnje između Vlade i NVO. Predviđeno je i tzv. jačanje kapaciteta Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

 

Sporazum će doprinijeti boljoj saradnji nevladinih i vladinih organizacija. Naime, sporazum definira obaveze Vlade, i to u domenu stvaranja i jačanja povoljnog ambijenta za razvoj nevladinih organizacija i njihovog učešća u javnim politikama. 

 

 


 

Završene su prezentacije i javne rasprave o prednacrtu sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Održane su u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Bijeljini.

 

Zahvaljujući prezentacijama i javnim raspravama utvrdili su se jasni principi i prioriteti u saradnji vlasti i nevladinih organizacija u procesu evropskih integracija. Sprovođenjem utvrđenih principa i prioriteta rezultirat će većim učešćem građana i nevladinih organizacija u procesima aktivnog kreiranja i primjene javnih politika.

 

Organizatori događaja su Ministarstvo pravde BiH, Centar za promociju civilnog društva i predstavnici Projekta ''Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom'' (CBGI) kojeg finansira Evropska unija.

 

 

 


 

 

Održana javna rasprava i konsultacije o Prednacrtu Sporazuma o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH i NVO U prostorijama Omladinskog centra u Brčko distriktu BiH održana je javna rasprava i konsultacije na temu Prednacrt Sporazuma o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija u Brčko distriktu BiH.

 

Šef Odjela za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Tomislav Stjepanović kazao je da je Vlada Distrikta svjesna uloge značaja nevladinog sektora i socijalnog dijaloga koji su bitni za brži ulazak BiH u Europsku uniju.

 

“Konsultanti, odnosno eksperti CBGI projekta imaju zadatak da pruže tehničku potporu institucijama Vlade Brčko distrikta BiH da se uspostave institucionalni mehanizmi koji će omogućiti svim zainteresiranim da se uključe u proces kreiranja javnih politika”, dodao je Goran Žeravčić, voditelj CBGI projekta.

 

Damir Radenković, direktor Omladinskog centra “Vermont” je izjavio kako od implementacije Sporazuma o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH i NVO očekuje mnogo, te se nada kako će sama implementacija doprinijeti novom i boljem dijalogu između Vlade Brčko distrikta BiH i NVO sektora.

 

 

 


Pokrenuta web aplikacija putem koje građani mogu učestvovati u procesu programiranja i provedbe IPA-e II

 

Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) je službeno predstavila i pokrenula web aplikaciju eKonsultacije u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II), koja je razvijena u okviru projekta koji finansira EU „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI).

 

Ova web aplikacija omogućava zainteresiranim građanima, organizacijama civilnog društva i široj javnosti, da se putem interneta potpuno i pravovremeno informišu o procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA-e II, te daju svoje ideje i sugestije za unapređenje ovog procesa.

 

 


 

 

Pokrenuta web aplikacija eKonsultacije

 

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) službeno predstavljena i pokrenuta web aplikacija „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba/).

 

Svrha web aplikacija "eKonsultacije" je da se građanima, putem interneta, omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici.

 

Više informacija na slijedećem linku.

 

 

 


Razmjena saznanja i analiza izmjena i dopuna pravila o konsultacijama u Bosni i Hercegovini

 

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), 20 aprila 2016 godine održao se okrugli sto na temu: Izmjene i dopune pravila o konsultacijama u Bosni i Hercegovini (BiH).

 

Okruglom stolu su prisustvovali koordinatori i zamjenici koordinatora institucija BiH. Pomoćnik ministra pravde Niko Grubešić, gđa. Selma Džihanović Gratz, šefica Odsjeka za europske integracije, gdin. Goran Žeravčić, tim lider CBGI projekta i gdin. Dragan Golubović, CBGI pravni ekspert su uspješno prezentirali svoja saznanja i analize o izmjenama i dopunama pravila o konsultacijama u Bosni i Hercegovini sa zainteresiranim stranama, te odgovarali na brojne upite zainteresiranih strana.

 

 

 


 

Civilno društvo, transparetno finansiranje i EU integracije

 

U okviru EU finansiranog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), danas su se, u prostorijama Minstarstva pravde Bosne i Hercegovine (BiH) održala dva treninga za potrebe sticanja novih znanja službenika sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva pri Ministarstvu pravde BiH.

 

Službenici sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva su imali priliku učestvovati u proaktivnim obukama, koje je vodio dr. Dragan Golubovic, CBGI pravni ekspert, te steči nova saznanja iz tematskih oblasti: “Civilno društvo i EU integracije“, odnosno značaju uporišta u predlaganju određenih aktivnosti vezano za civilno društvo, kao i  o „transparentnom finansiranju civilnog društva“.

 

 


 

eKonsultacije predstavljaju korak u 21 ‪‎vijek 

 

Implementacija CBGI II projekta se nalazi u fazi testiranja aplikacije budućeg online portala eKonsultacije. Istovremeno se održavaju i obuke službenika za korištenje portala eKonsultacije.

 

U toku proteklog perioda, službenici različitih institucija imali su priliku da testiraju rad aplikacije, te se ujedno obučavaju kako bi usavršili svoje vještine budućih koordinatora online konsultacija na portalu eKonsultacije. Ovaj proces će se nastaviti i u budućem periodu.

 

Više informacija na slijedećem linku.

 

 

 

 


 

Javne konsultacije u institucijama BiH u službi dobrobiti građana

 

Prvi u nizu treninga na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine» (BiH), održao se od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra  2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

 

Kao učesnici, državni službenici su imali priliku da nauče i steknu više informacija o razvoju kapaciteta bh. institucija vlasti, te da se dodatno osposobe da koordiniraju procese javnih konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata na razini BiH, sa posebnim osvrtom na on-line konsultacije (eKonsultacije). Na ovaj način će se, između ostalog, omogućiti građanima aktivno učešće u proces javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i drugih akata.

 

Više informacija na slijedećem linku