Implementacija CBGI II projekta se nalazi u fazi testiranja aplikacije budućeg online portala eKonsultacije. Istovremeno se održavaju i obuke službenika za korištenje portala eKonsultacije.

U toku proteklog perioda, službenici različitih institucija imali su priliku da testiraju rad aplikacije, te se ujedno obučavaju kako bi usavršili svoje vještine budućih koordinatora online konsultacija na portalu eKonsultacije. Ovaj proces će se nastaviti i u budućem periodu.

GoranZeravcic

„Aplikacija je praktično gotova i mi se nalazimo u tzv. fazi „stabilizacije“ aplikacije, kao i u fazi kada radimo trening sa koordinatorima koji će raditi na aplikaciji. Na taj način zapravo testiramo i rad aplikacije“, izjavio je Goran Žeravčić, vođa CBGI II projekta.

Podsjetimo da je početkom 2008. godine, Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine usvojilo jedinstvena pravila za donošenje pravnih akata u institucijama Bosne i Hercegovine. Istovremeno je usaglašena i procedura usvajanja svih pravnih akata koje donose institucije Bosne i Hercegovine. Članom 37, spomenutog pravilnika se predvidjelo, da osim vertikalnih i horizontalnih konsultacija, budu i javne konsultacije kao dio procesa donošenja pravnih akata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Početak unapređenja online konsultacija seže u 2014. godinu. Tada je Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine usvojilo određene izmjene u Pravilniku o konsultacijama. To je otvorilo vrata da se može raditi i na  tzv. online konsultacijama, te početi sa izradom aplikacije u tu svrhu.

SlavenPopovic

„‪‎eKonsultacije predstavljaju korak u 21 ‪‎vijek, jer će omogućiti da stvari radimo ‪brže, ‪‎efikasnije i ‪‎transparentnije. Što manje ‪‎papira, što manje ‪gubljenja ‪‎energije, bolja ‪komunikacija između svih onih koji trebaju da participiraju i na kraju, bolji ‪‎rezultat“, pojasnio je Slaven ‪Popović, ‪Informatičar u ‪‎ICT centru ‪‎Agencije za ‪‎statistiku ‪‎Bosne i ‪Hercegovine.

Zahvaljujući podršci Evropske Unije, kao i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kreirana je aplikacija eKonsultacije. Aplikacija je vrlo složena sa aspekta njene arhitekture, samo iz jednog razloga, a to je da u korisničkom dijelu ona bude vrlo jednostavna za korištenje. 

„Portal eKonsultacije predstavlja vrlo značajan napredak u kontekstu uključivanja građana u proces kreiranja javnih politika zato što olakšava samu proceduru provođenja javnih konsultacija, konkretno sa strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Ujedno, olakšava i dvostranu komunikaciju sa građanima koji žele da učestvuju u procesu kreiranja javnih politika kada su u pitanju zakonodavne i druge aktivnosti Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine“, dodao je Goran Kučera, Stručni savjetnik za razvoj civilnog društva pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Cilj aplikacije će biti da olakša administrativni i tehnički rad službenika. U osnovi aplikacija treba da pomogne institucijama koje imaju zakonodavne aktivnosti, koje predlažu određene zakone, pravilnike, strategije itd., da online putem provedu javne konsultacije.

„U osnovi, eKonsultacije predstavljaju jedan vrlo koristan alat, kako za institucije vlasti odnosno državnu upravu, tako i za same građane i ostale zainteresirane strane za učešće u procesu konsultacija,“ zaključuje Vildan Hadžihasanović, Viši stručni savjetnik u sektoru za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Foto-galerija dostupna na slijedećem linku.