Zahvaljujući web aplikaciji eKonsultacije, svi su u mogućnosti saznati koji su pravni propisi u izradi i učestvovati u njihovom kreiranju

 

Piše: Daniel Omeragić

Oslobodjenje

014 

Civilnom društvu omogućeno učešće u izradi politika na državnom nivou

Bosna i Hercegovina je prva od zemalja u regiji koje su na putu eurointegracija, a koja je omogućila da građani putem interneta učestvuju u kreiranju zakona i drugih pravnih propisa i akata koji se usvajaju na državnom nivou. Putem web aplikacije eKonsultacije svi građani su u mogućnosti ne samo saznati koji su pravni propisi trenutno u izradi nego i aktivno učestvovati u kreiranju njihovog konačnog sadržaja svojim prijedlozima i komentarima.

 

Ministarstvo pravde BiH u prethodnim je godinama uložilo znatne napore kako bi unaprijedilo sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je i ova aplikacija.

 

- Smatramo da svaki zakonski i podzakonski akt koji pripremaju i usvajaju institucije BiH, odnosno svaka javna politika uopšte, pripadaju svim građanima, te da je uspjeh sama činjenica da je aplikacija dostupna svima koji žele da učestvuju u kreiranju njima važnih propisa. Ministarstvo pravde BiH je građanima u ruke dalo alat kojim mogu uticati na sadržaj i kvalitet propisa, a od njihove zainteresovanosti zavisi daljnji rast i razvoj ovog vida javnih konsultacija, rekla je Marina Bakić, glasnogovornica Ministarstva pravde BiH.

 

Jeftinije i transparentnije

 

Zahvaljujući projektu “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini” (Capacity Building of Government Institutions - CBGI) i Ministarstvu pravde BiH, usvojene su izmjene u Pravilima o konsultacijama u institucijama BiH, gdje je, kao minimalan standard javnih konsultacija, uvedena mogućnost online konsultacija. To predstavlja najjeftiniji i transparentniji način da svaki građanin koji ima pristup internetu učestvuje u procesu konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata.

 

Provođenjem projekta CBGI uspostavljaju se strateški okvir i institucionalni mehanizmi koji omogućavaju aktivniji angažman građana BiH u kreiranju javnih politika. Angažman građana, kao jedna od temeljnih vrijednosti EU, odnosno njihovo sudjelovanje u oblikovanju javnih politika i njihova provedba povećavaju kvalitetu javnih politika i ojačavaju državnu odgovornost.

 

- Implementacijom ovog projekta državni službenici imaju priliku da izgrade svoje kapacitete za uključivanje zainteresirane javnosti u proces kreiranja javnih politika, ali isto tako i u njihovu provedbu, rekao je Nermin Podžić, službenik za odnose sa javnošću projekta CBGI.

 

Snaženjem sustava eUprave, čiji su samo jedan mali segment eKonsultacije, omogućava se svim zainteresiranim građanima učešće u procesu javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i drugih akata u institucijama BiH, kao i eKonsultacije u programiranju i provedbi instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II).

 

Aplikacija je prezentirana polovinom 2016.

 

Na ovaj način u kreiranje javnih politika se mogu uključivati i sve druge javne institucije, jedinice lokalne samouprave, medijske kuće, sindikati, strukovne i sve druge nevladine udruge.

 

- Trenutno smo fokusirani na omogućavanje uključivanja zainteresirane javnosti za javne politike koje definiraju u institucijama BiH, ali smo otvoreni da čitav sustav eKonsultacija proširimo i na razinu entiteta, rekao je Podžić.

 

Do danas su pokrenute web aplikacije eKonsultacije u procesu kreiranja javnih politika, kao i e-Konsultacije u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II), koje su razvijene u okviru projekta CBGI koji finansira EU.

 

Od službenog pokretanja aplikacije (april 2016) za učešće u eKonsultacijama registrovalo se oko 550 korisnika, za 25 državnih institucija. Iz dana u dan raste broj korisnika, a osim pojedinaca u proces konsultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva itd.

 

- Sistem eKonsultacija prihvaćen je od građana i državnih organa kao mehanizam za podizanje nivoa transparentnosti državnih institucija i uključivanje građana u proces donošenja odluka. Institucije, svaka iz svoje nadležnosti, objavljuju pravne propise koji su u proceduri. Građani imaju dovoljno vremena da ih pročitaju, a potom i komentiraju, na osnovu svog znanja i mogućnosti, i tako doprinesu jačanju državne uprave, kazala je Bakić.

 

Za sve provedene konsultacije pripremaju se i objavljuju izvještaji iz kojih se vidi šta je od predloženih komentara prihvaćeno, a šta ne, sa potrebnim obrazloženjima. Bakić je naglasila da je važnost uspostavljanja političkog dijaloga danas posebno aktuelna s obzirom na to da je saradnja države i organizacija civilnog društva, s posebnim fokusom na učešće organizacija civilnog društva u procesima izrade javnih politika, de facto dio političkih uslova za članstvo u Evropskoj uniji, što se potvrđuje kako u Strategiji proširenja EU za 2016. tako i u Izvještaju o napretku BiH za 2016.

 

- Osnaženo civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema te stoga i ovim putem pozivamo građane da se što više uključe u izradu politika na državnom nivou, iskoriste mogućnost direktnog uticaja na sadržaj propisa od vlastitog interesa i u konačnici doprinesu većem legitimitetu budućih javnih politika, kazala je Bakić.

 

Ideje za IPA II

 

U Ministarstvu pravde BiH vjeruju da će korist od ovakve vrste transparentnosti i otvorenosti prema javnosti prepoznati i ostali nivoi vlasti kako bi građani imali mogućnost kreirati propise koji ih se direktno tiču, posebno na lokalnom ili entitetskom nivou.

 

Web aplikacija eKonsultacije omogućava građanima, organizacijama civilnog društva i široj javnosti da se putem interneta informišu o planiranju, programiranju i provedbi pretpristupne pomoći EU (IPA II). Istovremeno služi za dostavu ideja i sugestija za unapređenje aktivnosti Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH (DEI) u vezi sa IPA.

 

Glasnogovornica DEI Marina Kavaz-Siručić napominje da su sve države korisnice IPA II sredstava dužne konsultovati civilno društvo tokom planiranja pretpristupne pomoći Evropske unije.

 

- Platforma eKonsultacije je komunikacijski kanal za institucionalni dijalog Direkcije i civilnog društva i zainteresovane javnosti. Aplikacija je polovinom 2016. prezentirana i promovisana javnosti. Korištena je za konsultacije u programiranju Višedržavne IPA za 2017, a već krajem prošle i početkom ove poslužila je i u drugu svrhu - za dostavu odgovora organizacija civilnog društva na Upitnik Evropske komisije. Na ovaj način prikupljeni su odgovori civilnog društva na 141 pitanje iz upitnika, kazala je ona.

 

Bosna i Hercegovina je na ovom polju učinila velike pomake na približavanju standardima koji vladaju u zemljama Evropske unije, usvojivši slične modele kao što su to uradile Hrvatska (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html), Slovenija (https://e-uprava.gov.si), Srbija (https://www.euprava.gov.rs/eParticipacija), te Crna Gora (http://www.euprava.me/eparticipacija).