Ministar pravde BiH Josip Grubeša i ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić potpisali su danas Sporazum o tehničkoj saradnji na uspostavljanju sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija.

 

Radi se o ispunjavanju i posljednje obveze za skidanje Bosne i Hercegovine sa sive liste Moneyval-a koja se odnosi na udruženja i fondacije. 

 

Delegacija BiH će u ponedjeljak 29.05.2017. godine na čelu sa ministrom pravde BiH Josipom Grubešom na sjednici FATF-a podnijeti izvještaj o provođenju preporuka pa će u ovom segmentu BiH dobiti pozitivnu ocjenu FATF-a.

 

Naime, ustroj BiH omogućava da se pojedina udruženja i fondacije upisuju u 18 registara udruženja i fondacija u BiH pod istim imenom čime je bilo otežano vršenje zakonitog nadzora nad njihovim djelovanjem, a s druge strane su omogućene razne zloupotrebe.

 

Sve to ostavljalo je negativne posljedice na zakonito djelovanje udruženja i fondacija posebno kada je riječ o dodijeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava kojima se finansiraju programi i projekti ovih organizacija, kao i na percepciju javnosti о djelovanju udruženja i fondacija.

 

Ministarstvo pravde BiH je već na početku godine započelo s uspostavljanjem Internetske stranice udruženja i fondacija registrovanih u Bosni i Hercegovini koja u svom nazivu ima domen gov.ba, s ministrima pravde svih kantona, ministrom pravde FBiH i predsjednikom Osnovnog suda u Brčko distriktu.

 

Potpisivanje ovog Sporazuma od strane RS-a, koja jedina nije potpisala Sporazum početkom godine, pokazuje spremnost RS-a, ali i države da se nađe zajednički jezik u cilju sprječavanja zloupotrebe sistema čak i u slučajevima kada se radi o podijeljenoj nadležnosti između više nivoa vlasti.

Ministar Grubeša je pozdravio dobru volju i spremnost RS-a za sprječavanje pranja novca i zajednički rad dva ministarstva na tom planu.