U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Izvor: Radiosarajevo.ba

 

Tim povodom ministar pravde Josip Grubeša izjavio je da će nas osnovu tog sporazuma Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije posvetiti sve svoje kapacitete, materijalne, tehničke i ljudske, ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

 

"Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i unapređenje institucionalnih mehanizama saradnje. Sporazum je dakle i politički dokument kojim strane potpisnice izražavaju svoju spremnost da surađuju u interesu građana", rekao je Grubeša.

 

Ističe da su u okviru unaprijeđivanja sistema transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema  javnosti, nevladinim napravili web platformu „eKonsultacije“, kao i web platforma “eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II”, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

 

"Što se tiče samog Sporazuma o suradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, on u konačnici treba da dovede do uspostave tzv. institucionalnih mehanizama koji će omogučiti zainteresovanoj javnosti, ali i civilnom društvu da učestvuju u procesu kreiranja javnih politika, donošenja političkih odluka i realizaciji onih projekata koji su u interesu građana", objasnio je Grubeša.

 

Dodaje da je od službenog pokretanja aplikacije, od aprila 2016. godine, za učešće u e-konsultacijama registriralo se više od 1150 korisnika, za 36 državnih institucija. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, a osim pojedinaca u proces konsultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva itd.

 

Ovim Sporazumom je jasno precizirano kako će Vijeće ministara BiH nastaviti sa aktivnostima na uključivanju nevladinih organizacija u proces europskih integracija.