U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

 

Izvor: Dnevni avaz

 

O značaju ovog Sporazum za Bosnu i Hercegovinu govorio je ministar pravde Josip Grubeša.

 

- Značaj ovog Sporazuma se ogleda u činjenici da će strane potpisnice Sporazuma, odnosno Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije posvetiti sve svoje kapacitete, materijalne, tehničke i ljudske, ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Pored toga strane potpisnice će još jednom potvrditi svoju opredijeljenost za suradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji. 

 

Mehanizam saradnje

 

Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i unapređenje institucionalnih mehanizama saradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH, koji korespondira sa zahtjevima Evropske unije i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Sporazum je dakle i politički dokument kojim strane potpisnice izražavaju svoju spremnost da surađuju u interesu građana - kazao je Grubeša.

 

Na koji način zainteresovana javnost i organizacije civilnog društva danas učestvuju u kreiranju i provedbi javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH?

 

- Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je u prethodnim godinama uložilo znatne napore kako bi unaprijedilo sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema zainteresiranoj javnosti, nevladinim organizacijama i uopće civilnom društvu i građanima. Kruna tih napora je web platforma „eKonsultacije“, kao i web platforma “eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II”, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

 

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje zainteresirane javnosti i nevladinih organizacija učešće putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, odnosno procesima planiranja, programiranja i provedbe IPA II akcija, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

 

Što se tiće samog Sporazuma o suradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, on u konačnici treba da dovede do uspostave tzv. institucionalnih mehanizama koji će omogučiti zainteresovanoj javnosti, ali i civilnom društvu da učestvuju u procesu kreiranja javnih politika, donošenja političkih odluka i realizaciji onih projekata koji su u interesu građana.

 

Kako ocjenjujete dosadašnju saradnju Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija?

 

- Saradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, te posredno sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je uvijek naglašavalo kako je funkcionalni dijalog sa nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan element procesa evropskih integracija. Danas, kada je BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovi principi imaju još veću važnost.

 

Ministarstvo pravde BiH građanima je u ruke dalo alat kojim mogu utjecati na sadržaj i kvalitetu propisa, a od njihove zainteresiranosti zavisi rast i razvoj ovog vida javnih konsultacija. Od službenog pokretanja aplikacije, točnije od aprila 2016. godine, za učešće u e-konsultacijama registriralo se više od 1150 korisnika, za 36 državnih institucija. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, a osim pojedinaca u proces konsultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i tako dalje.

 

Kako je reguliran način financiranja aktivnosti civilnog društva od interesa za realizaciju ciljeva i prioriteta javnih politika?

 

- U okviru zakonskih nadležnosti, Ministarstvo pravde BiH surađuje sa nevladinim sektorom i osigurava razvoj civilnog društva. To uključuju i aktivnosti koje se odnose na daljnji razvitak transparentnih procedura financiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava. Ovo je nova oblast u radu Ministarstva, uspostavljena zbog toga što su civilno društvo i razvoj NVO prepoznati kao važan element u javnom i budućem evropskom životu BiH.

 

Kako je precizirano Sporazumom, Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere ka daljnjem razvitku transparentnih procedura financiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

Pravna pomoć

 

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH te uspostavljanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama. Šta će biti konkretna zadaća ova dva tijela?

 

- Jedna od obaveza Vijeća ministara BiH, koja proizilazi iz ovog Sporazuma se odnosi i na jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao koordinatora suradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija.  

 

Dakle, planirano je osnivanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama, koje bi imalo savjetodavnu i koordinacionu ulogu kada je u pitanju izrada Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva Vijeća ministara BiH i uključivanje nevladinih organizacija ili mreža nevladinih organizacija kao i zainteresirane javnosti u proces usvajanja Strategije.

 

Koliko će realizacija ovog Sporazuma uticati na ubrzanje evropskog puta Bosne i Hercegovine?

 

- Ovim Sporazumom je jasno precizirano kako će Vijeće ministara BiH nastaviti sa aktivnostima na uključivanju nevladinih organizacija u proces europskih integracija. To se naročito odnosi na obavezu suradnje sa nevladinim organizacijama u promoviranju značaja i uloge europskih integracija za razvitak BiH, kako bi se ovaj proces približio građanima i poboljšala učinkovitost provedbe obveza BiH u ovoj oblasti.

 

Ono što je još važnije, kada je u pitanju ubrzanje evropskog puta BiH, jeste i uključivanje predstavnika vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u ovaj proces. Nadamo se da će i oni prepoznati vrijednosti ovog Sporazuma, te se uključiti u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama u BiH.