Majske poplave su potvrdile dramatično stanje zagađenosti rijeka čvrstim otpadom, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Uprkos alarmantnom stanju, iz godine u godinu, odlaže se izgradnja regionalnih sanitarnih deponija i sistemski pristup rješavanju upravljanja i tretiranja otpada. Koje su potrebe i kako ih riješiti, bila je to tema trinaeste TV emisije "Izlaz" emitirane 17. jula 2014 godine na BHTV-u, u koprodukciji sa EU projektom CBGI. Gosti nove dijaloške emisije bili su Josip Dolušić iz Federalnog ministarstva Okoliša i Turizma, Dragan Nikolić, ekološki inspektor pri Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, Viktor Simončić, ekspert iz Hrvatske i Mira Stanojević, predstavnica Omorika reciklaže iz Doboja.

 

Opširnije...

U Banjaluci i Sarajevu, 23. i 24. Juna 2014, održane su jednodnevne radionice u okviru trening programa „Jačanje kapaciteta državnih službenika za komunikaciju sa civilnim društvom“ u organizaciji EU projekta CBGI.  Cilj treninga je upoznavanje polaznika sa trendovima u domenu upotrebe Web komunikacija za jačanje odgovornog i efikasnog funkcionisanja institucija vlasti i uspostavljanje dijaloga sa ciljnim grupama, dionicima, i građanima.

Opširnije...

EU projekat CBGI organizira 19 i 20 juna u Banjaluci i Sarajevu okrugli sto na temu "Javno-Privatno Partnerstvo u Bosni i Hercegovini. Cilj skupa je unaprijediti saradnju javnog i privatnog sektora kako bi se skinule kočnice razvoju JPP-a koji važi za jedan od najprihvaćenijih modela za kapitalna ulaganja i razvojne projekte, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim zemljama.

Opširnije...

U okviru realizacije EU projekta CBGI „Izgradnje kapaciteta institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“, u Banjaluci je 16. juna održan trening na temu „Analiza, praćenje i evaluacija javnih politika“. Učesnici treninga - državni službenici zaduženi za saradnju sa civilnim društvom i imenovane osobe koji se bave pitanjima uključivanja organizacija civilnog društva u kreiranje javnih politika – imali su priliku unaprijediti svoje znanje o tome kako se provodi proces prikupljanja podataka o razvoju i provedbi politike ili propisa, te o ostvarivanju ciljeva na osnovu prethodno definisanih pokazatelja, te o procesu evalucije i analize ekonomičnosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti određenog programa/politike/propisa u odosu na utvrđene ciljeva, a radi donošenja odgovarajućih zaključaka.

Opširnije...

U organizaciji Ministarstva Sigurnosti Bosne i Herzégovine i projekta CBGI, u Sarajevu je 13. Juna 2014 godine organizirana javna prezentacija "Priručnika za monitoring i evaluaciju Akcionog plana za zaštitu djece i sprečavanje nasilja nad djecom putem informaciono-komunikacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini (2014 -2015) i "Priručnika za monitoring i evaluaciju Akcionog plana implementacije Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2013-2015".

Opširnije...

U Banjaluci i Sarajevu, 11. i 12. Juna 2014 održane su radionice u okviru treninga "Jačanja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom" koji organizira EU projekat CBGI. Cilj radionica je unapređenje znanja i vještine javnih službenika u domenu institucionalnog komuniciranja, s fokusom na savremene trendove, praktična rješenja, konkretne primjere dobre prakse i relevantne inicijative kreativne upotrebe komunikacijskih tehnika i tehnologija u javnoj upravi te razvoja transparentnih javnih politika prema građanima i otvorene i odgovorne javne uprave.

Opširnije...

Opširnije...

 

Prvi set radionica u okviru programa "Jačanje kapaciteta državnih službenika za komunikaciju sa civilnim društvom" održane su u ponedeljak 19. Maja 2014 u Sarajevu, posvećene uvodu u politički dijalog i komunikacije u institucijama javne uprave. Učesnici radionice, državni službenici za odnose sa javnošću, komunikacije i saradnju sa civilnim društvom, imali su priliku upoznati se sa savremenim trendovima i izazovima u domenu komunikacija i upravljanju informacijama u institucijama javne uprave, te unaprijediti svoje znanje o javnim politikama.

Opširnije...

U koprodukciji UE Projekta CBGI, jedanaesta dijaloška emisija "Izlaz" emitirana je na BHTV-u 15. Maja 2014 na temu "Zastita potrosaca u Bosni i Hercegovini". Gosti emisije bili su ekspert za zaštitu potrošača Danijel Malić, Dragan Milović, pomoćnik ministra Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za ekonomski razvoj i poduzetništvo, Dražen Primorac, zamjenik direktora Agencije za nazdor tržišta Bosnie-Hercegovine i Mario Bago, predsjednik udruženja Futura iz Mostara. Iz banjalučkog studija, javila se takođe i Borka Surtor, glavna tržišna inspektorica u Republici Srpskoj. 

 

Opširnije...

U okviru realizacije UE Projekta CBGI, održan trening de je na temu "Javne politike i instrumenti javnih politika", 23 i 24 apríla 2014 u Sarajevu i Banjaluci. Učesnici treninga bili su Državni službenici zaduženi za saradnju sa civilnim društvom i imenovane osobe koji se bave pitanjima uključivanja organizacija civilnog društva u kreiranje javnih politika.

Opširnije...